PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG PHÚC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai21:19:20 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai21:15:22 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
3Khách vãng lai21:11:27 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10046
4Khách vãng lai21:10:55 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
5Khách vãng lai21:07:29 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/default.aspx
6Khách vãng lai21:05:17 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
7Khách vãng lai21:05:11 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
8Khách vãng lai21:05:03 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai21:03:28 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
10Khách vãng lai21:03:21 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
11Khách vãng lai20:52:23 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
12Khách vãng lai20:49:05 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10088
13Khách vãng lai20:24:36 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai20:24:36 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai20:17:43 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10572
16Khách vãng lai19:47:32 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10730
17Khách vãng lai19:43:00 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10113
18Khách vãng lai19:33:12 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10126
19Khách vãng lai19:29:53 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai19:23:13 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10065
21Khách vãng lai19:15:39 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
22Khách vãng lai18:57:08 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10104
23Khách vãng lai18:06:38 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10131
24Khách vãng lai17:54:00 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
25Khách vãng lai17:37:53 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=495
26Khách vãng lai17:26:52 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-6-01-3
27Khách vãng lai16:59:01 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/giao_an/Xem_de.aspx
28Khách vãng lai16:13:52 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
29Khách vãng lai16:01:01 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
30Khách vãng lai15:57:26 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10574
31Khách vãng lai15:54:50 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10078
32Khách vãng lai15:43:52 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
33Khách vãng lai15:32:29 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
34Khách vãng lai15:25:31 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
35Khách vãng lai15:21:24 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10084
36Khách vãng lai15:02:30 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10585
37Khách vãng lai14:44:46 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10069
38Khách vãng lai14:29:30 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai14:20:09 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai14:18:16 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
41Khách vãng lai14:18:11 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai14:17:39 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai13:55:36 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
44Khách vãng lai13:54:28 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10092
45Khách vãng lai13:33:40 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10579
46Khách vãng lai13:25:40 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
47Khách vãng lai13:22:15 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
48Khách vãng lai12:54:07 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10064
49Khách vãng lai12:37:52 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
50Khách vãng lai12:36:56 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
51Khách vãng lai12:28:49 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
52Khách vãng lai12:19:23 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
53Khách vãng lai11:39:49 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10704
54Khách vãng lai11:33:52 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10094
55Khách vãng lai11:11:29 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
56Khách vãng lai11:11:00 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
57Khách vãng lai11:06:01 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
58Khách vãng lai10:52:31 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10080
59Khách vãng lai10:38:43 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK9-02060
60Khách vãng lai10:35:03 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
61Khách vãng lai10:20:22 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=487
62Khách vãng lai10:19:37 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10088
63Khách vãng lai10:05:20 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10054
64Khách vãng lai09:58:39 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10107
65Khách vãng lai09:57:59 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10579
66Khách vãng lai09:56:16 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10006
67Khách vãng lai09:49:09 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai09:24:19 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai09:13:55 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
70Khách vãng lai09:07:37 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
71Khách vãng lai08:49:07 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
72Khách vãng lai08:47:59 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
73Khách vãng lai08:35:57 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
74Khách vãng lai08:29:19 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
75Khách vãng lai08:28:36 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu.aspx
76Khách vãng lai08:27:29 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
77Khách vãng lai08:19:11 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10106
78Khách vãng lai08:14:23 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
79Khách vãng lai08:13:59 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10120
80Khách vãng lai08:08:17 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10714
81Khách vãng lai08:04:47 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10035
82Khách vãng lai07:53:19 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
83Khách vãng lai07:48:56 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_giao_vien.aspx
84Khách vãng lai07:43:54 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi_xep_loai.aspx
85Khách vãng lai07:05:29 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
86Khách vãng lai06:41:27 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10062
87Khách vãng lai06:40:00 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
88Khách vãng lai06:29:59 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK7-02068
89Khách vãng lai06:11:36 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
90Khách vãng lai05:44:42 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
91Khách vãng lai05:03:06 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10066
92Khách vãng lai04:51:51 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10013
93Khách vãng lai04:43:26 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
94Khách vãng lai04:39:10 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10581
95Khách vãng lai04:15:21 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10726
96Khách vãng lai04:01:40 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10588
97Khách vãng lai03:47:52 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu.aspx
98Khách vãng lai03:39:16 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
99Khách vãng lai03:28:36 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
100Khách vãng lai03:20:40 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10097
101Khách vãng lai03:14:43 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
102Khách vãng lai03:04:39 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10102
103Khách vãng lai02:30:30 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
104Khách vãng lai02:04:09 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10135
105Khách vãng lai01:54:28 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK9-02073
106Khách vãng lai01:28:34 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10712
107Khách vãng lai01:23:49 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10736
108Khách vãng lai01:18:59 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10706
109Khách vãng lai00:35:15 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
110Khách vãng lai00:24:58 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10133
111Khách vãng lai00:07:37 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10132
112Khách vãng lai00:06:52 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
113Khách vãng lai00:02:02 http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18 11 2018